B.S. Index van de afkondigingen van 15 januari 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2010 pub. 22/01/2010 numac 2010011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes inzake tarieven, de type koninklijk besluit prom. 15/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2010, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 15/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 15/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Geneeskundige Raad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2010 pub. 25/01/2010 numac 2010000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot samenstelling van de Commissie investeringsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010035191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende vaststelling van aanvullende programmatiecriteria en erkenningsnormen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2007 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2007 houdende benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor de Gezondheidspromotie bij de sportbeoefening

arrest

type arrest prom. 15/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 15/01/2010 pub. 06/03/2012 numac 2012011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij de aanleg van installaties voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, die private gronden bezetten op het grondgebied van de gemeenten Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et van de st
^