B.S. Index van de afkondigingen van 22 januari 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 28/01/2010 numac 2010200247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het koninklijk bes type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende werkgeverstussenko type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonde type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 25/05/2010 numac 2010200026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonde type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010200103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Westerlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens econom type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010200097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Overpelt en die onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010200104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Tessenderlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens eco type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2009205941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Franse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2005-2010 type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2009206025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bepaald metalen, lompen, papier en diverse andere producten zoal type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 08/02/2010 numac 2010200109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010011048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 04/02/2010 numac 2010022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot benoe type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis, 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 22/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 23/02/2010 numac 2010200800 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot delegatie van de bevoegdheid tot aanwijzing van de ambtenaren, vermeld in artikel 94 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010035194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden in de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010035352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bekrachtiging van een aangepast Accreditatiekader en Toetsingskader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010035113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanwijzing in de mandaatfuncties van N-niveau en van algemeen directeur

erratum

type erratum prom. 22/01/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum
^