B.S. Index van de afkondigingen van 25 januari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/01/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de ge type wet prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de ge

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010000049 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar v type koninklijk besluit prom. 25/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 25/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 208 op de spoorlijn 132, baanvak La Sambre-Mariembourg, te Mariembourg machtigt mits de aanleg van een voetpad en het plaatsen van een afsluiting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2007 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenni type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010027014 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten, meer bepaald bij overdracht van ondernemingen type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010003066 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de instelling belast met het verzekeren van de codificatie van de in België uitgegeven financiële instrumenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018034 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 oktober 2009 tot samenstelling en tot aanduiding van leden van de directieraad van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018032 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2010 pub. 28/01/2010 numac 2010003054 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal lestijden die jaarlijks aan de opleidingen inzake alfabetisering besteed moeten worden, voor het Frans als vreemde taal, en die toegang tot het getuigschrift basisstudies verlen

arrest

type arrest prom. 25/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2010 voor de Rijksdienst voor Pensioenen
^