B.S. Index van de afkondigingen van 6 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009427 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat de betekening en de kennisgeving bij gerechtsbrief betreft type wet prom. 06/04/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk. - Duitse vertaling type wet prom. 06/04/2010 pub. 25/05/2010 numac 2010009522 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk type wet prom. 06/04/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling. - Duitse vertaling type wet prom. 06/04/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator type wet prom. 06/04/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen type wet prom. 06/04/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector type wet prom. 06/04/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010009521 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk type wet prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling type wet prom. 06/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010009467 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk type wet prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2011 numac 2010015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 (2) type wet prom. 06/04/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. - Duitse vertaling type wet prom. 06/04/2010 pub. 29/03/2011 numac 2011000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 06/04/2010 pub. 06/04/2011 numac 2011000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970. - Duitse vertaling type wet prom. 06/04/2010 pub. 14/06/2011 numac 2011000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector. - Duitse vertaling type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/03/2012 numac 2012000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010000133 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van bijkomende vrijstellingen van de proef inzake de cognitieve vaardigheden in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010201376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 16/11/2017 numac 2017014008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inlichtingen en de stukken die gevoegd moeten worden bij een aanvraag om vergund te worden als vennootschap voor het beheer van auteursrechten of naburige rechten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de vaststelling van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 14/06/2013 numac 2013000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 betreffende h type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van bijkomende vrijstellingen van de proef inzake de cognitieve vaardigheden in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2010 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 in uitvoering van het uitzonderl type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de sta type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « IDAHO » type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de VZW « Vlaams Meldpunt voor Ouderenmishandeling », ter ondersteuning van de promotie van haar actie (folders en ander promotiemateriaal) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010201472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1979 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief voor het Nationaal Paritair Comité voor de sport type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010011181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van het Tariferingsbureau B.A. motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010024116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het verbod van het op de markt brengen van producten die dimethylfumaraat bevatten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010003244 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2010 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van het Belgische voorzittersschap van de Raad van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010003243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 5 EURO ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de inhuldiging van de eerste Spoorweglijn in België type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010003239 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de vijfde algemene verhoging van het kapitaal van de Aziatische Ontwikkelingsbank type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inlichtingen en de stukken die gevoegd moeten worden bij een aanvraag om vergund te worden als vennootschap voor het beheer van auteursrechten of naburige rechten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010011186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010018150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010201469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 8, en 17quater, §§ 1 en 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de structuur van het ministerie van Landsverdediging, het statuut van de militairen, het uniform en de biotheek van Defensie type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 55.000.000 EUR in 2010 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en he type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden verpleegkundigen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010000095 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot vaststelling van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 129 op de spoorlijn 162 te Longlier machtigt mits de bouw van een onderbrugging en een onderdoorgang voor voetgangers type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1981 betreffende de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010201468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen welke type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010018156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202254 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie

erratum

type erratum prom. 06/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010007166 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de structuur van het ministerie van Landsverdediging, het statuut van de militairen, het uniform en de biotheek van Defensie. - Erratum type erratum prom. 06/04/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet-afgehaalde bagage en goederen. - Erratum type erratum prom. 06/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010009463 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling. - Erratum
^