B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010009549 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de werkingsregels, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegan type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010018170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010018168 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010202244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010018169 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen bedoeld bij artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 18/05/2010 numac 2010022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de werkingsregels, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegan type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor en de aard van de inschrijvingen die de ondernemingen onder elektronisch beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot oprichting te Saint-Hubert van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2010 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010009402 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010018165 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende verbod van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die efedrine bevatten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 01/12/2017 numac 2017031579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende het beroep van beenhouwer en spekslager. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010202197 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 september 2008 betreffende aanvullende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende het beroep van beenhouwer en spekslager type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010018166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2008 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2010 pub. 18/05/2010 numac 2010031259 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot wijziging van het besluit van de **** **** Regering van 20 maart 2008 tot aanduiding van de ambtenaren gemachtigd tot het opleggen van een administratieve boete voor inbreuken op de **** type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende de niet bevaarbare waterloop van 2e categorie nr. 1075 Geleitsbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2010 pub. 18/05/2010 numac 2010031258 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een dotatie ten gunste van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 december 1998 tot toekenning van toelagen voor de restauratie, de renovatie, de valorisatie en de opwaardering van het klein volkspatrimonium van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010202577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2010 pub. 07/05/2010 numac 2010202483 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 251, 531, 552, en van bijlage XIII bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode met het oog op de uitvoering van sectoriële overeenkomst 2007-2 type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010202499 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor subsidies in infrastructuur en uitrusting aan de bedrijven voor aangepast werk die erkend zijn door het "Agence

decreet

type decreet prom. 22/04/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010205053 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende het statuut van de reisbureaus. - Addendum type decreet prom. 22/04/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010202434 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende het statuut van de reisbureaus

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 603

document

type document prom. 22/04/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gewoon basisonderwijs van de opleidingsprogramma's op het mesoniveau voor het schooljaar 2010-2011 type document prom. 22/04/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de P.M.S.-centra van de opleidingsprogramma's op het niveau van de netten voor het schooljaar 2010-2011

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 houdende delegatie van bevoegdheden inzake de organisatie van het gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeensch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het boekhoudingsmodel van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwijs op het einde van de derde graad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

arrest

type arrest prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit inzake de uitvoering van flexibiliteitsmechanismen bedoeld in de artikelen 19, § 2, en 20, § 2, van de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgas-emissierechten en met betrekking tot d

beschikking

type beschikking prom. 22/04/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010031202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie « houdende het statuut van de reisagentschappen » (1)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/04/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010202635 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de personen die met toepassing van artikel 13 van het decreet van 4 juni 2007 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen ermee worden bela
^