B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2010 pub. 31/05/2010 numac 2010009509 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de essentiële criteria van het financiële plan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter », tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek type koninklijk besluit prom. 27/05/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010202625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die machines van burgerlijke bouwkunde fabriceren en assembleren, gelegen in Frameries en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaar type koninklijk besluit prom. 27/05/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorza

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 16, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 27/05/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010203932 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010031323 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB gemachtigd tot het opleggen van een administratieve boete voor in type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de rooilijn van de Gemeenschappenlaan en van het rondpunt gelegen op de kruising van de Gemeenschappenlaan en de Marcel Thirylaan en houdende de bestemmingswijziging van het wegrestant da type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het energieprestatiecertificaat voor een openbaar gebouw type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende gedeeltelijke goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 4bis « Sint-Lambertusplein » goedgekeurd bij koni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010031311 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende gedeeltelijke goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 4bis « Sint-Lambertusplein » goedgekeurd bij koni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 06/10/2010 numac 2010205054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende het statuut van de reisbureaus. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010027106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010203339 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de interventieomtrek van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" voor de bouw van een sluis te Ivoz-Ramet en de bijbehorende kunstwerken ervan type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010203338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de interventieomtrek van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" voor de bouw van een sluis te Ampsin en de bijbehorende kunstwerken ervan type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010203337 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 8 februari 1996, 26 maart 1998 en 9 juli 2007, tot bepaling van de door de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" uit te voeren infr type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010203030 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010203190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende het statuut van de reisbureaus type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203099 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitkering aan de personeelsleden die hun medewerking verlenen voor de opleiding van het personeel type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 09/06/2010 numac 2010027086 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profit sector type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 09/06/2010 numac 2010203071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis "Les Marronniers" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010203031 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 2009 betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen

decreet

type decreet prom. 27/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 type decreet prom. 27/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend in Moeskroen op 30 september 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de tweetaligheidstoelagen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de F type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de perman type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 tot bepaling van de modellen voor de diploma's en hun toevoegsel uitgereikt door de Hogere Kunstscholen

erratum

type erratum prom. 27/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het energieprestatiecertificaat voor een openbaar gebouw. - Erratum

arrest

type arrest prom. 27/05/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010031517 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/113bis tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het bekomen van het veiligheidsattest voor de logiesverstrekkende inricht

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010031518 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/117 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 tot bepaling van de voorwaarden voor het exploiteren, van de procedure voor het toekennen e type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010031516 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/112 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 september 1991 betreffende de camping-caravaning type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010031515 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/111 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de procedure voor de toekenning, de schorsing en de intrekking van

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204555 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissies type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010204560 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s
^