B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010003380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven type koninklijk besluit prom. 21/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010003414 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van de FOD Mobiliteit en Transport, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting type koninklijk besluit prom. 21/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van met controle en inspectie belaste personeelsleden van de **** **** die waken over de naleving van de reglementering betreffende de politie der spoorwegen type koninklijk besluit prom. 21/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de met controle en inspectie belaste personeelsleden van **** **** die waken over de naleving van de reglementering betreffende de politie der spoorwegen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaats type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/06/2010 pub. 10/08/2010 numac 2010204227 bron waalse overheidsdienst Informatieve omzendbrief betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen bij overheidsopdrachten

erratum

type erratum prom. 21/06/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010003419 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven
^