B.S. Index van de afkondigingen van 6 oktober 2010

Snelle toegang:

decreet

type decreet prom. 06/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205459 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om het bestuur op plaatselijk niveau te versterken type decreet prom. 06/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205457 bron waalse overheidsdienst 7 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt te Straatsburg op 22 november 1984 type decreet prom. 06/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010205461 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om het bestuur op plaatselijk niveau te versterken type decreet prom. 06/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010205460 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Protocol nr. 7 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, type decreet prom. 06/10/2010 pub. 22/11/2010 numac 2010205888 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto type decreet prom. 06/10/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010027241 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

document

type document prom. 06/10/2010 pub. 13/12/2010 numac 2010027243 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010
^