B.S. Index van de afkondigingen van 12 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010021096 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010205877 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010205879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 16.000 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 29/03/2011 numac 2011201298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. - Re type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 29/03/2011 numac 2011201300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 68, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010009868 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010009869 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor de wettelijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met betrekking tot elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Erkenningscommissie opgericht in het kader van de wetgeving inzake toekenning van betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010009858 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 19/08/2011 numac 2011014051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de besluiten 2008-I-17 en 2008-I-18 van 29 mei 2008 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoe type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010011384 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de reiskosten van rechthebbenden die opgenomen zijn in een centrum voor dagverzorging type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010009865 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de voorzitter van het hof van assisen moet voldoen teneinde vrijgesteld te worden van de gespecialiseerde opleiding bepaald in artikel 120, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en tot vast

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010003587 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen type ministerieel besluit prom. 12/10/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 828.183 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 12/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010003585 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2009
^