B.S. Index van de afkondigingen van 22 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I., 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010022473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010011441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 22/11/2010 numac 2010022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 17, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 12°, 17bis, § 1, 2., 17quater, § 1, 2., en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de ge type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010024416 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 13/12/2010 numac 2010022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « Arenberg Sociaal Secretariaat VZW », te 2000 Antwerpen type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010035783 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205904 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010011428 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2009, federale gedeelte type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010011429 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2009, federale gedeelte type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010036006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoerin type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaats
^