B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010010007 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, en ontslag van leden van de Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw - en groentegewassen zich tenminste moet uitst type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010003620 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2010-2015 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2010-2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011200226 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van oproep 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011035049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011200052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011200053 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010036013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot deelname type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010036022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011035140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1973 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van dagcentra voor meerderjarige niet-werkende gehandicapten en van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 to type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011200480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010035946 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

decreet

type decreet prom. 10/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010035982 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen type decreet prom. 10/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010035974 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanstelling van erkende landmeters door provincies, gemeenten en O.C.M.W.'s voor het opmaken van schattingsverslagen in het kader van onroerende verrichtingen die worden gesteld door de provincies, gemeenten en O.C.M.W.'s type decreet prom. 10/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011035145 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de schrapping en vervanging van eindtermen voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie type decreet prom. 10/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035997 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 605. - Informatie inzake de personeelsenveloppe 2011, het strategisch personeelsplan 2011-2013 en de eraan verbonden operationele personeelsplannen type omzendbrief prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010002073 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 602bis. - Informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten : actualisatie bijlage 1
^