B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011007000 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011 van de 160e promotie polytechniek

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010022508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010022507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010022506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201490 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 17/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011200711 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 11, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 12, 15, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een afwijking op de rationalisatienorm aan een centrum voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200435 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Land van Teirlinck type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie voor het schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2010-2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de levensbeschouwelijke verenigingen voor het verzorgen van televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011200449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt voor het verzorgen van radioprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 10/02/2011 numac 2011035122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 10/02/2011 numac 2011200189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie HBO type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 11/02/2011 numac 2011035114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van het Bloso aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 11/02/2011 numac 2011035105 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisionele krediet, ingeschreven onder basisallocatie BD0 BJ300 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, de toekenning van een dotatie a type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011035299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011200285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot benoeming van de leden van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011200267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot inwerkingtreding van het decreet van 16 mei 2007 tot oprichting van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen en tot regeling van de p type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010206511 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010206512 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2011035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011200088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap bijzondere s type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2011200101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de expertisenetwerken en het regionaal platform in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2011200100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011200104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011200118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verlenging van bepaalde convenanten of samenwerkingsovereenkomst type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011200160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de kredieten ingeschreven onder de basisallocatie FC0 FB101 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de derde herverdeling van kredieten binnen programma HG van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de begroting 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het duurzaam werkgelegenheidsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

decreet

type decreet prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031687 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031683 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031681 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031685 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010

document

type document prom. 17/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010022509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type document prom. 17/12/2010 pub. 24/06/2011 numac 2011035474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 17/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031686 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type overeenkomst prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031688 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type overeenkomst prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031682 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type overeenkomst prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031684 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011
^