B.S. Index van de afkondigingen van 24 december 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 06/01/2011 numac 2010206602 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 juni 2008 type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 08/03/2011 numac 2011024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de stad Luik ter ondersteuning van een proefproject voor de behandeling door middel van diacetylmorfine type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011200309 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied "La Poudrière" te Jambes type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011200311 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van de biologisch waardevolle vochtige gebieden "Fonds Gatot" en "Laid-Mâle" te Grand-Leez type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201498 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2011011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/2010 type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de afbakening van sectoren in exploratiezone 4 voor de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011027000 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende verschillende maatregelen tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler

bericht

type bericht prom. 24/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Sectorraad voor gezinsopvang

beschikking

type beschikking prom. 24/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011031003 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type beschikking prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type beschikking prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031004 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type beschikking prom. 24/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2011031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011

overeenkomst

type overeenkomst prom. 24/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2011031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2011
^