B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 27/06/2018 numac 2018012755 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor speelgoed type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011200733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Addendum type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor speelgoed type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010022522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010022521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011038 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 27/01/2011 numac 2010206544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011007007 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2011 pub. 21/01/2011 numac 2011022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201108 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2006 betreffende de adoptie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 16 februari 2009 betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200420 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie
^