B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van het samenwerkings-akkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te type wet prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers va type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 27/01/2011 numac 2011031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200378 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het uitstellen van de betalingstermijnen voor de kappingen van herfst 2010 in de niet-domaniale bossen van de publiekrechtelijke rechtspersonen wordt toegelaten

decreet

type decreet prom. 20/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011027011 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 20/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011027012 bron waalse overheidsdienst Decreet tot ratificatie van de stedenbouwkundige vergunning, bij besluit van de gemachtigd ambtenaar op 16 juli 2010 toegekend aan de NV Infrabel voor de bouw van een stationshal en de inrichting van de nabije omgeving van het GEN-station - lijn 124 te 14

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2011, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kanse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Ni

erratum

type erratum prom. 20/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers va
^