B.S. Index van de afkondigingen van 21 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200333 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011018023 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken v type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken v type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011009082 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, met uitzonderi type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 75, vierde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011009056 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011009055 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2010 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefenin type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011035108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterz type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels voor de erkenning en de subsidiëring van de landschapswerking van regionale landschappen

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 21/01/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011003032 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+"
^