B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, nodig voor de bouw van een derde en vierde spoor van de spoorlijn 124, gelegen op het grondgebied van de gemeentes Sint-Genesius-Rode en Linkebeek van algemeen nut wordt verkl type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, A, en 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor genees type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 82A op de spoorlijn 35 Leuven-Hasselt te Halen machtigt mits de aanleg van een langsweg ten noorden van en langsheen de lijn 35 naar overweg nr. 83 gelegen op dezelfde spoorlijn 35 en de inbezitneming type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 34 op de spoorlijn 59 Berchem-Gent-Dampoort te Sint-Niklaas machtigt mits de realisatie van de westelijke tangent door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen ». - Jaarprogramma 2008 en 2009 type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 »
^