B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 27/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011018037 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Besluit houdende aanduiding van de afgevaardigden van de Administrateur-generaal bij de Vestigingscommissies in toepassing van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het apotheek opengeste type koninklijk besluit prom. 27/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011003060 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 type koninklijk besluit prom. 27/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 27/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200688 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/01/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031367 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de adjunct-directeur-generaal van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA-ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011031074 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011200691 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sankt Vith type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011200757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011200532 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine ét type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011200529 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008 betreffende het secretariaat van de gouverneur van een Waalse provincie type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011200528 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 1998 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011200530 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de doortocht van de "Legend Boucles de Spa" door " La Clémentine" op 19 februari 2011 toegelaten wordt type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011200531 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 14 augustus 2011 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en

document

type document prom. 27/01/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/01/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031366 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de directeur-generaal van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA- ACTIRIS)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisati type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2008 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 januari 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van sportmaterieel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en van sommige leden van het Vast bureau bedoeld bij artikel 74 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 27/01/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de directeur-generaal van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA-ACTIRIS). - Erratum
^