B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wat type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de plaatsvervangende magistraten-bijzitters in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011024027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Breevenstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Prinsenbos inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het sportcomplex Olsa Brakel inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011200721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III. - Addendum type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011009098 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 28/02/2011 numac 2011014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011018047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011024030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen forfaitaire honoraria betaalt aan de geneesheren-specialisten in de pediatrie die een type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011011056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Bouw type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorar type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027071 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027072 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in urologie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/02/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/02/2011 pub. 05/12/2012 numac 2012031788 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voortzetting van de activiteiten in het ministerie van de heer Francis Resimont, secretaris-generaal

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200687 bron waalse overheidsdienst Besluit van Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps" type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2011 pub. 10/03/2011 numac 2011201134 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de vormen betreffende de aanvraag en de indiening van een beroep inzake de opening, de wijziging of de afschaffing van een gemeenteweg type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200686 bron waalse overheidsdienst Besluit van Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Société de Développement de Liège-Guillemins"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het tweede leerjaar van het lager onderwij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het vijfde leerjaar van het lager onderwij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2010 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het tweede leerjaar van het secundair onde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 2009 houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een gemeenschappelijke externe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van « Bruxelles 104.7 MHz » waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2009 houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 03/02/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie die de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt type beschikking prom. 03/02/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging type beschikking prom. 03/02/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 97 tot en met 114 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, met betrekking tot de Adviesraad voor Huisvesting type beschikking prom. 03/02/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie van 31 januari 2008 houdende de vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/37 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 tot opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst van tolken type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/02/2011 pub. 06/03/2012 numac 2011031173 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/1238 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de onverenigbaarheden voor zijn leden

erkenning

type erkenning prom. 03/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011018040 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^