B.S. Index van de afkondigingen van 4 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011002009 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 04/02/2011 pub. 03/11/2017 numac 2017013825 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011007035 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de beheersregels van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie type ministerieel besluit prom. 04/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011009103 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een Commissie tot Bescherming van de Maatschappij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011201540 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011035223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de proced type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011035206 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 februari 2004 houdende regeling van de procedure voor het voorzien van ICT-nascholing door REN Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011035184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011035183 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/EC bij de vaststelling van het opleidingsprogramma in Vlaanderen leidende tot de graad van bachelor met de kwalificatie verpleegkunde type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzeker type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011035191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, to type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011035192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011035147 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plat type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011200776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het uitstel van betaling, vermeld in artikel 10, § 8, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, en in artikel 15/1 van het decreet van 16 juni 2006 bet type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011200778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure en de uitvoeringsmodaliteiten voor het voorbereiden, het uitvoeren en het opvolgen van de projecten in het projectgrindwinningscomité type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011035159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011035186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006
^