B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financieringsvoorwaarden van de referentiecentra voor humane microbiologie type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011003061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de biobrandstoffen type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011018053 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot r type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de sporttakken en de leeftijdscategorieën met het oog op de erkenning van de topsporters, sportbeloften en trainingspartners en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Fr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité in het kader van het programma voor de preventie van colorectale kanker
^