B.S. Index van de afkondigingen van 10 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011024029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009124 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de overlonen en premies type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugp type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de ui type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het brugpensioen in het geval van lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de v type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardeverv type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardeverv

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201464 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011200796 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 dece type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011200940 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Ecaussinnes type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011200941 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011201303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de monitoring van, de rapportage over en de verificatie van emissies en tonkilometergegevens van luchtvaartactiviteiten type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011201302 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011201301 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot opstelling van de lijst van de installaties en activiteiten die gespecificeerde broeikasgassen uitstoten en tot bepaling van de gespecificeerde broeik

decreet

type decreet prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 5 aan het beheerscontract van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2008-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 januari 2010 houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affect type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, &

beschikking

type beschikking prom. 10/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Lotto Extra » en « Joker + » type document betreffende de nationale loterij prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd type document betreffende de nationale loterij prom. 10/02/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011003172 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd. - Err type document betreffende de nationale loterij prom. 10/02/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003047 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotieactie, genaamd « Zomerspeelpot 2011 »
^