B.S. Index van de afkondigingen van 11 februari 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011009125 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, type ministerieel besluit prom. 11/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011003067 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties - Floating Rate - 15 februari 2016 », afgekort « OLO FRN 2016 » type ministerieel besluit prom. 11/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 11/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pediatrie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2011 pub. 14/03/2011 numac 2011035224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de gegarandeerde minimumbedragen van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst en van de HUB-EHSAL

bericht

type bericht prom. 11/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011018052 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

erkenning

type erkenning prom. 11/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011018051 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^