B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011035134 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties type ministerieel besluit prom. 18/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011035135 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheden aan het hoofd van het Departement Internationaal Vlaanderen in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties type ministerieel besluit prom. 18/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging het ministerieel besluit van 16 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 18/02/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011201691 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011035139 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van stages bij internationale organisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011035200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011035237 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011201375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erke

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011021011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten
^