B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, nodig voor de bouw van een derde en vierde spoor van de spoorlijn 124 en de aanleg van nieuwe wegenis, gelegen op het grondgebied van de gemeente Waterloo van algemeen nut wor type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 betreffende he type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voo type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor h type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de tijdelijke individuele ver type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het " type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de ui type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 200 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststell type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevorderin type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van een zevende lid type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de ADR-opl type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2011 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011003063 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen en de erkenning van instellingen die in aanmerking komen om giften te ontvangen type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 07/03/2011 numac 2011022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de wer type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011003084 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van de percelen nodig voor de bouw van een gevangenis met parking en ontsluitingswegenis, te Dendermonde, gelegen op he type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011014042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de vlaggenbrieven en de uitrusting van de pleziervaartuigen en van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgi type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011200214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de inschrijving van het punt "toxische gassen" in het j type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, 3°, d), van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelinge type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 106 op spoorlijn 162, te Nassogne machtigt mits de bouw van een onderdoorgang en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035388 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenningaanvraag voor afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009137 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een secretaris van een Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009136 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Commissie van Toezicht en benoeming van de nieuwe voorzitter type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009138 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 07/03/2011 numac 2011022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van het Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalid

erratum

type erratum prom. 21/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen en de erkenning van instellingen die in aanmerking komen om giften te ontvangen. - Erratum type erratum prom. 21/02/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011035721 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenningsaanvraag voor afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht. - Erratum type erratum prom. 21/02/2011 pub. 31/01/2012 numac 2012000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003083 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren
^