B.S. Index van de afkondigingen van 23 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 52.000 EUR aan de stichting Child Focus voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 24.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 1.000 EUR aan de VZW ARC « Action et Recherche culturelles, régionale du Brabant wallon-Namur-Luxembourg » sectie BW voor begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011009176 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de Beslissing 14577 - van de raad van beheer van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de Nieuwe Leningsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Ombudsdienst voor treinreizigers tijdens de overgangsperiode bedoeld in artikel 18 van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003085 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het eerste trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 20

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 07/03/2011 numac 2011011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden in verband met de erkenning van de keuringsinstellingen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende d type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003082 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/02/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g
^