B.S. Index van de afkondigingen van 3 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011007063 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie type wet prom. 03/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 50 op de spoorlijn 53 Schellebelle-Leuven te Dendermonde machtigt mits de omleiding van het wegverkeer langs bestaande wegenis en overweg nr. 49 gelegen op dezelfde spoorlijn 53 type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011003126 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector. - Addendum type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart en de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011009207 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de vennootschapsformulieren betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van akten van gemeenteoverheden in het kader van het administratief toezicht type ministerieel besluit prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011021016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de mogelijkheden voor een waardig afscheid van de levenloos geboren foetus bedoeld in het artikel 15ter van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatse type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en houdende vaststelling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omzetting van Richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011027096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest en de toegang daartoe

decreet

type decreet prom. 03/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011201512 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de dekking van de maatschappelijke verbintenissen van de "Société régionale wallonne du Transport public" en de exploitatiemaatschappijen (1)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 tot samenstelling van de Hoge Raad voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010 houdende bepaling door de Regering, op grond van een advies uitgebracht door het IFC (Instituut voor opleiding t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

erratum

type erratum prom. 03/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van akten van gemeenteoverheden in het kader van het administratief toezicht. - Erratum type erratum prom. 03/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011021022 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Erratum type erratum prom. 03/03/2011 pub. 14/05/2012 numac 2012007144 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie. - Erratum

arrest

type arrest prom. 03/03/2011 pub. 14/03/2011 numac 2011012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
^