B.S. Index van de afkondigingen van 14 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 14/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011003112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011204166 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011018118 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2009 tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011204167 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de mandaten van werkende en plaatsvervangende ambtenaren van de Vestigingsraad

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011011105 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de territoriale bevoegdheid van de O.C.M.W.'s voor asielzoekers

arrest

type arrest prom. 14/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2011 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type arrest prom. 14/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011031152 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie tot wijziging van het besluit van 25 augustus 2008 tot machtiging van bevoegdheden met toepassing van artikel 15, lid 4, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Br type arrest prom. 14/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011201954 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de inwerkingtreding van artikel 18 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalin

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/03/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011201960 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad

erkenning

type erkenning prom. 14/03/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011018096 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^