B.S. Index van de afkondigingen van 16 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011011272 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011011293 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2011. - Erratum type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2007 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011035522 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011024065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Urologie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201913 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu tot aanwijzing van zijn afgevaardigde krachtens de artikelen 2.2 en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende d

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs
^