B.S. Index van de afkondigingen van 18 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het bericht van beslag type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling, van 3 j type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stedelijk sportstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling, van 3 j

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201589 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind als nieuwe opleiding van de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de rechten als nieuwe opleiding van de transnationale Universiteit Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011201750 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidi type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011201757 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201833 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de op type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eervol ontslag van de administrateur-generaal van het agentschap Ruimte en Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201591 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het industrieel productontwerpen als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van bijzitters van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011035373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Stedenfonds voor het jaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de ergotherapeutische wetenschap als nieuwe gezamenlijke opleiding van de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de Hogeschool Gent, de HUB-EHSAL, de Katholieke type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201592 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het retailmanagement als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

decreet

type decreet prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035276 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035283 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, wat betreft de digitale bibliotheek

document

type document prom. 18/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

erratum

type erratum prom. 18/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet. - Erratum
^