B.S. Index van de afkondigingen van 22 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011003168 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën bij de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011003156 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen ». - Jaarprogramma 2010 type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011018123 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011003134 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de verhuiskosten van het eerste trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplic type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de deelneming van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de cardiologie type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011024070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011035268 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2011 type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Aubel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, am type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie

erkenning

type erkenning prom. 22/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011018117 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^