B.S. Index van de afkondigingen van 23 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2011 pub. 22/12/2011 numac 2011015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeensch type wet prom. 23/03/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeensc

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 18/08/2014 numac 2014000516 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011003179 bron federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 100.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie » type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011201696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de tweede schijf van de lening voor het jaar 2010 en het bedrag van de eerste schijf van de lening voor het jaar 2011, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de programmawet van 23 december 2009, die type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011018125 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vrijstelling van de stage van architect type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4, van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011003118 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 111, 114 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake het recht op werkloosheidsuitkeringen bij conventione type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 10/09/2015 numac 2015000467 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid

erratum

type erratum prom. 23/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011003140 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Erratum
^