B.S. Index van de afkondigingen van 25 maart 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011003195 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2009 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011007077 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2011-mei 2011 type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011003196 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2009 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011201633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de afvaardiging van de overheid in die basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeens type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2011 pub. 25/05/2011 numac 2011202368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van overhevelingen, omvormingen, programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs en de programmatie van opleidingen in het deeltijds beroeps secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011035325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling voor vijf jaar van de VZW Vlaamse Ouderenraad als Vlaamse ouderenraad type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand

decreet

type decreet prom. 25/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011035289 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/03/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011202133 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de onderneming BDO BV CVBA als bedrijfsrevisor voor de instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige gedeeltelijke intrekking van de rangschikking van het kasteel "Knoppenburg" te Raeren en de omgeving ervan
^