B.S. Index van de afkondigingen van 28 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht. - D type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de hoofdstukken I en II van Titel I van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011201603 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van het 3 februari 2011 houdende hernieuwing van mandaten van leden van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Die type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011203202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027122 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit ter uitvoering van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö

decreet

type decreet prom. 28/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201959 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, opgemaakt in De type decreet prom. 28/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201957 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Internationaal verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, opgemaakt te New York op 20 december 2006 type decreet prom. 28/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201958 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te Lanzarote op 25 oktober 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2008 houdende aanstelling van de leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 28/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011009315 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof
^