B.S. Index van de afkondigingen van 30 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel onderhoud, gelegen in Ham-sur-Heure en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk w type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011201820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 20 september 2010 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens e type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de ontwikkeling, de productie en de verkoop van industriële voertuigen, opleggers, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw, gelegen in het arrondissement van Turnhout type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van koperen buizen, gelegen in Luik en die onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk w type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2011 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Internationale Vrouwendag type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201882 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 24 september 2010 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2011 type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betref

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 30/03/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011204905 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijzigingen aan het ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 30/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 64 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

erkenning

type erkenning prom. 30/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011018128 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^