B.S. Index van de afkondigingen van 31 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011027088 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de verdeelinstallaties van vloeibare koolwaterstoffen met een vlampunt dat hoger is dan 55 °C e type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011201805 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2010 betreffende de gratis verstrekking van fruit en groenten aan leerlingen van onderwijsinstellingen voor eigen consumptie in het kader van de sensibilis type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201732 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011202598 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. ingesteld bij het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën

decreet

type decreet prom. 31/03/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011027162 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 februari 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende oprichting van een gemeenschappelijke ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type decreet prom. 31/03/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011202085 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse verdienste type decreet prom. 31/03/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011027163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 februari 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende oprichting van een gemeenschappelijke ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest voor de aangelegenhe type decreet prom. 31/03/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het bestuur in de uitvoering van de overheidsmandaten binnen de overheidsinstellingen en binnen de van de overheid afgeleide entiteiten type decreet prom. 31/03/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202086 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse verdienste voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden type decreet prom. 31/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011201670 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" met het oog op de oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité (1)

document

type document prom. 31/03/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : criminaliteit en illegalen - preventie » gerangschikt op het niveau van he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : conflictbeheersing » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair do type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : rijtijd » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromings type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : lading en stuwing van goederen » gerangschikt op het niveau van het hoger secun type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : stress management » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen » gerangschikt op het nivea type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Commissaris van de Regering bij de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van de stagedoende directeur en van het model van evaluatieverslag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het brevet van ziekenhuisverpleger en dat van ziekenhuisverpleger(verp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs vestrekt door de " British Junior Academy of Brussels " waarbij aan de leerplicht voldaan kan worden overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststell type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de houders van een kwalificatiegetuigschrift uitgereikt door het onderwijs met volledig leerplan het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs in het onderwijs voor sociale promotie kunnen be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : technische optimalisering van het voertuig » gerangschikt op het niveau va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : actualisering van de wegwetgeving » gerangschikt op het niveau van het hog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : communicatie en beroepsimago » gerangschikt op het niveau van het hoger se type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : geografische en toeristische actualisering » gerangschikt op het niveau van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : veiligheid en hygiëne » gerangschikt op het niveau van het hoger secundai type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : vervoer - veiligheid en comfort van de passagiers » gerangschikt op het niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : reglementering inzake wegvervoer » gerangschikt op het niveau van het hoge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : ongeval en preventie » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : economische omgeving van het wegvervoer » gerangschikt op het niveau van h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 tot samenstelling van de examencommissies met toepassing van artikel 53, tweede lid, van het decreet van 8 maart 2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 7 juli 2010 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende het dossier voor informatie, begeleiding en
^