B.S. Index van de afkondigingen van 1 april 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011003145 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren die bij de dossiers gevoegd moeten worden voor de aanvragen om principiële instemming voor de toekenning van subsidie, de aanvragen om toekenning van subsidie en de eindafrekening van de werken bed type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202240 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Heggenwiese 23 type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202241 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende weigering van de verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Heggenwiese 23 type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011204169 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011035336 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van het sjabloon voor het CO2-emissiejaarrapport en het sjabloon voor het rapport tonkilometergegevens in het kader van het Europese CO2-emissiehandelsysteem voor vliegtuigexploitanten type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2008 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201863 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijvers van "Bologne" en "du Moulin" te Habay-la-Neuve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium wat betreft het gebruik van beveiligde zendin type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011202805 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011035374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwasseneno type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011035321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding "master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen" als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2009 houdende beslissing om over te gaan tot gebruiksruil op delen van het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme en tot oprichting v type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011202196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011035346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van vijf leden van de raad van bestuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, stichting van openbaar nut type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 4 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011035322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding "bachelor in de ouderencoaching" als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Kempen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202132 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 januari 2005 tot instelling van een adviesraad voor gezondheidspromotie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011202239 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking als monument van het oorlogsmonument op de Werthplatz type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011202237 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van de artikelen 19 tot 21 van het besluit van de Regering van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer "gemeenschapscentra"
^