B.S. Index van de afkondigingen van 5 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/04/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft en tot invoering van een kennisgeving over het bestaan en het nut van bemiddeling in echtscheidingszaken. - Duitse vertal type wet prom. 05/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011003137 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 05/04/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011009242 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen type wet prom. 05/04/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft en tot invoering van een kennisgeving over het bestaan en het nut van bemiddeling in echtscheidingszaken type wet prom. 05/04/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de eisen waaraan houtpellets moeten voldoen om gebruikt te worden als brandstof voor niet-industriële verwarmingstoestellen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010206270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, 11°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011003155 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van twee directeurs van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011022143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 326, § 4, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011003133 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat bet type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011003170 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, §§ 1 en 14, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de in type ministerieel besluit prom. 05/04/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011202275 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende weigering van de verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Neustrasse 115

erratum

type erratum prom. 05/04/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State. - Erratum
^