B.S. Index van de afkondigingen van 6 april 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/04/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie voor het jaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 24 maart 2010 houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektricitei type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specia type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011011146 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2010, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de
^