B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011009293 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van titel VII van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011009292 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend lid-magistraat van de provinciale raad van de Orde der geneesheren van Luik type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Cosmos-Excelsior VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Mulieris VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Solidaritel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031218 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « RESTO MODELE » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor bepaalde activiteiten type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de BVBA « PARTICULAR SERVICES » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031214 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk « Acélya-coopérative » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031212 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Beeldenstorm VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2007 tot vastlegging van de samenstelling van de Departementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Atelier informatique bruxellois » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk Afrikamäli als inschakelingsonderneming

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011035447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saner type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011035351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit wat betreft de invoering van duurzaamheidscriteria voor vloeibare biomassa en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011202295 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van watering De Lestpolder, watering De Kortelake, watering De Rijt, watering De Gavergracht, watering De Gaver, watering van Schendelbeke, watering De Kwaadbroeken en watering Idegem-Appelterre type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202152 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in sport en bewegen als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011202293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de afgevaardigde van het Vlaamse Gewest in de raad van bestuur van het Europees Milieuagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen door middel van leidingen van Essen naar Antwerpen, van de NV Rotterdam type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N32 Geldmuntstraat, Noordzandstraat tussen kmp. 0,000 en kmp. 0,496 op het grondgebied van de stad Brugge type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de personen ten laste van grensa type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verlenging van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie van de VZW Regionale Televisie Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, Dagelijkse Regionale Informatie en Educatie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201996 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de subsidie voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de subsidie voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen

document

type document prom. 08/04/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011035387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 200
^