B.S. Index van de afkondigingen van 2 mei 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van dazomet, N,N-diethyl-meta-toluamide, meto-fluthrine, spinosad en type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot vaststelling van het model van de persoonlijke functiefiche als bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut v type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011

erratum

type erratum prom. 02/05/2011 pub. 09/08/2012 numac 2012022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^