B.S. Index van de afkondigingen van 5 mei 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011011169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Disney pixar cars », geproduceerd door Free & Easy type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011204174 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202760 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage van de anciënniteitsontwikkeling voor de wijziging van de subsidie voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor 2011 type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011204199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Luyten SA van de gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt de Wandre van de gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt Total Feluy van de gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de gouverneur van de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011204175 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - UCB Pharma van de Gouverneur van de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011011170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Tic Tac Toe Game », geproduceerd door Free & Easy type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2010 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburi

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 20/04/2012 numac 2012031205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Gillis tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Frankrijkstraat » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 nove type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gewestelijke tuchtraad betreffende taxichauffeurs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011031274 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara I » goedgekeurd bij besluit van de Regering van 14 september 1995

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011202328 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Overlegkamer die is ingesteld binnen de Advies- en overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011202327 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Chiny type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2011 pub. 16/05/2011 numac 2011202322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot beperking van de snelheid van de voertuigen in geval van luchtverontreiniging door fijn stof en stikstofdioxiden type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011202326 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de "Société publique de Gestion de l'Eau" en in het bijzonder van de wijzigingen die ten gevolge van de beslissing van de algemene vergadering van 15 april 2011 aangebra type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2011 pub. 16/05/2011 numac 2011202323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation

decreet

type decreet prom. 05/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011202284 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de economisc type decreet prom. 05/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202283 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de economische Benelux Unie, het Protocol inzake de Voorrechten en Immuniteiten van de Benelux Unie en de Verklaring, ondertekend te

document

type document prom. 05/05/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2003 betreffende de aankoop van sportmateriaal voor psychomotorische activiteiten

erratum

type erratum prom. 05/05/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Tic Tac Toe Game », geproduceerd door Free & Easy. - Erratum type erratum prom. 05/05/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Disney pixar cars », geproduceerd door Free & Easy. - Erratum type erratum prom. 05/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031323 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara I » goedgekeurd bij besluit van de Regering van 14 september 1995. - Err type erratum prom. 05/05/2011 pub. 01/06/2012 numac 2012031281 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal type erratum prom. 05/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Tic Tac Toe Game », geproduceerd door Free & Easy. - Erratum type erratum prom. 05/05/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Disney pixar cars », geproduceerd door Free & Easy. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de afdeling « Sociale Samenhang » van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor welzijnszorg en gezondheid
^