B.S. Index van de afkondigingen van 6 mei 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011003180 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren en gouden herdenkingsmuntstukken die in 2011 worden uitgegeven type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011202422 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen met vliegen in de bedding van een gedeelte van de Ourthe wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2009 tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het kwaliteitsbeleid in de erkende kinderopvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202574 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van de leden van de commissie co-existentie van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van een waarnemend administrateur-generaal bij het agentschap Ruimte en Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N304 - Deken De Bolaan tussen kmp. 0,196 en kmp. 1,273 en N333 Casselstraat tussen kmp. 7,796 en kmp. 8,913 op het grondgebied van de stad Poperinge type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011202334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de inwerkingtreding van artikel 25 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en

decreet

type decreet prom. 06/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202761 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Lomé op 6 juni 2009 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202756 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diverstiteit van cultuuruitingen, en de bijlage, opgemaakt in Parijs op 20 oktober 2005 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011035366 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011202764 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Pristina op type decreet prom. 06/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011202762 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 10 februari type decreet prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202592 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 29 mei 2009 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202570 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening type decreet prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202590 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Podgorica op 16 februari 2010 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202591 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Panama, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Panama-Stad op 26 maart 2009 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011035449 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011202763 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Jakarta op 9 november 20

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het afnemen van de examens van de eerste, tweede en derde studiejaren van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, a
^