B.S. Index van de afkondigingen van 12 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen type wet prom. 12/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011022199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot inperking van de duur van de opleiding geneeskunde type wet prom. 12/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inperking van de duur van de opleiding geneeskunde. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een Staatsbijdrage voor het aankopen van bra type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67, zesde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende benoeming van leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor ge type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011203273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische tandheelkundige raad type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nr. 94 en nr. 95 op spoorlijn 162 te Haversin machtigt mits de bouw van een onderbrugging en van twee onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor no type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011018196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor de maanden april, mei en juni 2011 type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 6.000 EUR aan de VZW SUR'Cité voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011018190 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011018191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht bpost type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011007103 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011021042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011031284 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot totale opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 40-31bis « Louizawijk », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 juli 1970 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het vastleggen van een perimeter van voorkoop in de zone « Kanaal Noord » op het grondgebied van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 14/06/2011 numac 2011031286 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011031299 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke commissie van beroep voor de instellingen van openbaa type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Geweste type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bedragen en de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, toegekend aan de gemeenten voor de werkingskosten van de gemeentelijke overlegcommissies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011031300 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 houdende aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011027130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruim type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 25/05/2011 numac 2011202452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011202467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011202451 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202728 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202450 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 7 augustus 2011 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les Amis de la Truite" van Biesme in het kader van haar dag type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202449 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een herklasseringsvergoeding aan de personeelsleden van het vliegveld van Saint-Hubert

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de aanwijzing van de afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in d

erratum

type erratum prom. 12/05/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen. - Erratum
^