B.S. Index van de afkondigingen van 13 mei 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203276 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen in het voormalig klooster Garnstock, Eupener Strasse 191, 4837 Baelen type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203330 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoning, gelegen te 4700 Eupen, Neustrasse 62 type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203331 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Werthplatz 54 type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011204200 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202933 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de tweede prioritaire groep in 2011 type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011203015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW en tot op type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011202803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementeri type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011202802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen"

decreet

type decreet prom. 13/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202758 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra type decreet prom. 13/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202738 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten van 3 december 2009 betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Str

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009 type omzendbrief prom. 13/05/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de adv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 13/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035558 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 11-01 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20102011-0640
^