B.S. Index van de afkondigingen van 18 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011009390 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan CITES type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011018203 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011202704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger « Office international des Epizooties » genoemd type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011011195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011011194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Autohandel, garages, koetswerk, auto-onderdelen, materieel voor land- en tuinbouw en voor burgerlijke bouwkunde type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Psychiatrisch Centrum Sleidinge » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011003132 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011003209 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende machtiging tot het voeren van de eretitel van het ambt van directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 25/05/2011 numac 2011202282 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van percelen van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011018202 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202941 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere voorwaarden voor het bekomen van steun voor demonstratieprojecten inzake rationeel energieverbruik die een nieuwe verwezenlijking in het Vlaamse Gewest betekenen en commercialisering- en rendabiliteitsvoorui type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011009402 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 1992 tot toekenning van een jaarlijkse toelage aan sommige ambtenaren in dienst bij de strafinrichtingen en belast met een comptabiliteitsdienst type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011202112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Libin als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gev type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Poperinge als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorde type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204203 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16, programma's 02, 04, 06, 25, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waa

erratum

type erratum prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui
^