B.S. Index van de afkondigingen van 19 mei 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 19/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011018193 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2008 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011202531 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 28 en 29 mei 2011 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de initiaties tot de hengelsport georganiseerd door de hengelverenigingen "Les Pêcheurs de Jodoigne" en "Les Pêcheurs type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011202533 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van de visvergunning op het openingsweekeinde en aan de deelnemers aan de activiteiten die in het kader van de dag "Pêche en fête" te Habay-la-Neuve worden georganiseerd type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis van de Waalse Huisvestingsco

decreet

type decreet prom. 19/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011202537 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van een artikel 109/1 in het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart type decreet prom. 19/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011202536 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto (1)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie

beschikking

type beschikking prom. 19/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 19/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type beschikking prom. 19/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/05/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204723 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/05/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204725 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het centrum voor bevorderingspedagogiek
^