B.S. Index van de afkondigingen van 20 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011022201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011024141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de productie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen, ter omzetting van Richtlijn 2010/59/EU type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011202041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011009420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204204 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algem type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Franstalige Departementale raad van beroep type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011035534 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011035665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011203197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 tot inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en tot regeling van type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011035463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen

decreet

type decreet prom. 20/05/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011202895 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 juli 2010 houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

erratum

type erratum prom. 20/05/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011206030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. - Erratum
^