B.S. Index van de afkondigingen van 26 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/06/2016 numac 2016000355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake registratie van persoonsgegevens ingevolge de wijziging van de wet op het consumentenkrediet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011018212 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, ter omzetting van Richtlijn 2011/3/EU type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn-Akkoord type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het OSPAR-Verdrag type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het ASCOBANS-Akkoord type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten. type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake registratie van persoonsgegevens ingevolge de wijziging van de wet op het consumentenkrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011203207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 26/05/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011204205 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 26/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de administratieve dienst met boekhoud-kundige autonomie Fedorest en voor de restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van een verlof wegens opdracht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een verlenging van een verlof wegens opdracht als gewestelijk inspecteur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ELEXYS N.V. van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011031297 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011202754 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Aînés" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011027116 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Saint-Louis » te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011027115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Grand Champ » te Farciennes type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 503 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 17 januari 2008 houdende invoering van een ecobonus op de COainfera2bendinferb-emissies van de autovoertuigen van natuurlijke personen type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011202755 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011027117 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Sainte-Barbe" te Binche type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011202752 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. ingesteld bij het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011202753 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" , ingesteld bij het kader

decreet

type decreet prom. 26/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot inrichting van de Seniorencommissie van de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004 houdende aanstelling va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »

erratum

type erratum prom. 26/05/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011203119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" . - Erratum

erkenning

type erkenning prom. 26/05/2011 pub. 07/06/2011 numac 2011018207 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^