B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011003220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2011, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011003221 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2011, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie v type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspleging voor het Milieuhandhavingscollege type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011203118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra met het oog op adoptie en pleegvoogdij, wa type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011203193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011203113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011203033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van dienstvrijstelling aan personeelsleden die deelnemen aan vergaderingen van lokale inspraakorganen in het onderwijs, en de aanpassing van het minimum- en maximumaantal uren voor een ambt met vol type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011202870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft het bepalen van een termijn waarbinnen een uitzendbureau effec

decreet

type decreet prom. 27/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011202856 bron vlaamse overheid Decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010 type decreet prom. 27/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202960 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Sectorraad voor gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2010-2011 van de lestijdendotaties en aanpassings- en herverdelingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2011 pub. 19/03/2012 numac 2012029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de A
^